SLU, Lunds universitet, Högskolan i Kristianstad och Malmö Högskola har under våren 2016 i ett förstudieprojekt, med medel från Tillväxtverket, gjort en inventering av hur forskning och undervisning inom livsmedelsområdet ser ut på de olika lärosätena. Man har också undersökt hur man kan samarbeta mellan lärosätena för att på bästa sätt kunna möta de behov som finns i samhället och inom näringslivet. Man har dessutom gått igenom undersökningar som gjorts av branschorganisationer och myndigheter för att ringa in utmaningar och önskningar hos olika intressenter, inom hela livsmedelsområdet från primärproduktion till handel och besöksnäring.

Nu söker FOCUS medel för att genomföra ett antal konkreta projekt där forskare och näringsliv tillsammans arbetar för att lösa problem och utmaningar inom livsmedelsområdet. Man arbetar fram kanaler för att näringslivet lättare ska hitta rätt inom lärosätena och få kontakt med relevanta forskare inom det aktuella området.