DISH – Global Centre for Food Safety

16-06-2017 11:38

DISH – Global Centre for Food Safety – är ett nytt, internationellt samarbete med fokus på de utmaningar som finns kring food safety. Det är en samverkan mellan Danmark (DTU), Italien (Bologna University), Sverige (Lund Univeristy) och Hong Kong (HK Polytechnic University). DISH ser food safety som en av de stora utmaningarna hela världen står inför och därför är detta globala, världsunika samarbete ett viktigt sätt att föra upp problemen på agendan för att åstadkomma förändringar i det längre perspektivet.

Open Lab Skåne – laboratorier öppnas för företag

16-06-2017 11:36

Projektet Open Lab Skåne har beviljats medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det är en unik möjlighet för småföretag och ska främja utvecklingsprojekt genom att öppna upp laboratorier och tillhandahålla utrustning och kompetens inom life science, materialvetenskap, livsmedel och kemi.

Open Lab Skåne är ett treårigt samverkansprojekt mellan Biofilms – Research Center for Biointerfaces vid Malmö högskola, Institutionen för Livsmedelsteknik vid Lunds universitet och SmiLe Incubator i Lund. Projektet startade den 1 april 2017 och har en budget på drygt 13 miljoner kronor, varav hälften kommer från samverkansparterna samt Region Skåne. Tillsammans kommer parterna skapa en unik arena för innovativa företag, som behöver komplettera sina interna resurser. Läs mer

Möjlighet att delta i Climate KIC:s Ideation Day

16-06-2017 11:35

Den 22 augusti är det dags för andra upplagan av Ideation Day, i Århus, Danmark. Den som har en innovativ idé inom klimatområdet får möjlighet att presentera idén för en erfaren jury och de bästa idéerna får ett bidrag för att utveckla sina idéer till fullskaliga projekt. Entreprenörer, forskare och studenter på avancerad nivå är alla välkomna att delta.  Anmälan skal ske före 1 augusti. Läs mer och anmäl dig Då livsmedelsområdet är viktigt för klimatarbetet finns det många kopplingar till Climate-KIC, där Lunds universitet är med som partner. Läs mer

Ny avhandling

16-06-2017 11:33

Den 1 september kl. 10.15, rum K:B, försvarar Noor Liyana Yusof sin avhandling: Vacuum impregnation of spinach tissue: metabolic consequences and their potential industrial applications. Opponent är Dr. Antonio Derossi från Department of Food Science, University of Foggia, Italy.

GoFood 2017

16-06-2017 11:30

Den välbesökta konferensen GoFood 2017 hölls i Lund och Köpenhamn 31/5-2/6. Ca 130 deltagare kom till de tre dagarna och lyssnade till och diskuterade med de ca 60 talarna. Det var representanter från globala organisationer, stora företag, välkända universitet och viktiga livsmedelsintressenter. På onsdagen sjösattes även det nya samarbetet inom Food safety mellan Danmark (DTU), Italien (Bologna University), Sverige (Lund University) och Hong Kong (HK Polytechnic University) – DISH. Läs det fullständiga programmet här

Massor av ny kunskap att ta del av

16-06-2017 11:23

Nu är det högsäsong för examensarbeten med livsmedelsinriktning. Bara vid institutionen för Livsmedelsteknik finns under våren 2017 25 examensarbeten registrerade inom vitt skilda områden. Det samma gäller för ämnen som förpackningslogistik, biokemi, företagsekonomi, tillämpad kulturanalys, strategisk kommunikation med flera. Examensarbeten går att ladda hem från Lunds universitets publikationssida http://lup.lub.lu.se/ Där hittar du också annan forskning från Lunds universitet. Och glöm inte bort LUFO:s egen publikationslista, som ständigt uppdateras med nya artiklar och böcker: http://www.lufo.lu.se/publikationer/

 Bildresultat för examensarbete Lund

Nominera stipendiater för bästa examensuppsats i livsmedelsrelaterad ekonomi

16-06-2017 11:14

Föreningen Foder & Spannmål inrättade i samband sitt 100-årsjubilum 2011 ett årligt stipendium som tilldelas en examensuppsats i ekonomi på magister/-masternivå. Föreningen vill uppmärksamma och sätta tydligare fokus på ekonomiska faktorer med relevans för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel eftersom förmågan att hantera olika marknadsrelaterade frågor kommer att vara avgörande för den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft i framtiden.  Stipendiesumman är på 20 000 kr och delas ut för ett examensarbete vid en svensk högskola eller ett svenskt universitet. Nominering sker per e-post tillsammans med nominerad uppsats och kontaktuppgifter till  erik.hartman@sinf.se. Läs mer på Foder & Spannmåls hemsida.

Nytt samarbetsprojekt om livsmedelsinnovationer över Östersjön

16-06-2017 11:02

Lunds universitet är partner i projektet “Developing food innovation capacity in the South Baltic Region”,  som skall utveckla innovationskapaciteten hos små och medelstora livsmedelsföretag i ”South Baltic”, regionerna kring södra delen av Östersjön. Projektet skall brygga broar mellan företag, universitet och offentlig sektor, bland annat genom att anordna ”innovation camps” och ”cross-border conferences”. Projektet leds av University College Själland och har deltagare från Danmark, Sverige, Tyskland, Polen och Litauen. Det skall pågå under åren 2017-2020, har en total budget på 2 milj Euro och finansieras av deltagarna och Interreg South Baltic.

Main page

FoodNexus Nordic går vidare med Next Practice

16-06-2017 10:56

Trots avslaget på ansökan om en FoodKIC arbetar konsortiet vidare med många aktiviteter och samarbetsprojekt. På nätverksmötet i Århus 20 juni släpps två rapporter som sammanfattar de gångna årens erfarenheter och ger konkreta förslag på vilka åtgärder som behövs för att utveckla livsmedelssystemet. Rapporterna handlar om ”Next Practice” inom utbildning respektive entreprenörskap, och kan rekvireras från FoodNexus Nordics sekretariat.

Regeringen satsar på stärkt forskning och innovationskraft i livsmedelskedjan

16-06-2017 10:48

Den 1 juni beslutade regeringen om ett åtgärdspaket kopplat till handlingsplanen för livsmedelsstrategin. De fyra åtgärderna, som tillsammans omfattar 78 miljoner kronor, syftar till att stärka forskningen och öka innovationskraften inom den svenska livsmedelssektorn. Åtgärderna är:

  • Ett Nationellt forskningsprogram för livsmedel
  • Forskarskola för industridoktorander
  • Utveckla inkubation i livsmedelskedjan
  • Etablering av en arena för livsmedelssektorn

Den enskilt största posten gäller forskning, där forskningsrådet Formas tilldelas 50 miljoner kronor under perioden 2017–2019 för att ta fram ett långsiktigt tvärvetenskapligt forskningsprogram för livsmedelssektorn. Läs mer

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht