Seminarier med näringslivet

07-10-2016 14:20

LUFO och Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet bjuder in till seminarier på temat: Vilka utmaningar står livsmedelssektorn inför och hur kan forskningen möta näringslivets framtida behov? Hur kan livsmedelsforskningen bli mera relevant för näringslivet och hur kan näringslivet få bättre kontakt med forskarna? Företrädare för de stora livsmedelskedjorna i Sverige har visat intresse för vad forskare vid Lunds universitet kan bidra med. Vid tre tillfällen ges nu möjligheten att lyssna på vilka utmaningar detaljhandeln står för inför framtiden och inleda en dialog kring samarbete.

Karolina Hagberg, Affärsområdesdirektör Inköp & Kategori Coop Sverige Tid: 28/10 kl. 10-12 Lokal: EC 3:210

Anders Strålman, VD Axfood Tid: 2/11 kl. 16-18,  Lokal: EC 3:207

Petra Albuschus, HR-direktör ICA-gruppen Tid: 30/11 kl. 16-18 Lokal: EC 3:207

Seminarierna äger rum på Holger Crafoords Ekonomicentrum, Tycho Brahes väg 1, Lund. Anmälan senast en vecka innan varje möte till: info@lufo.lu.se

Forskning kring handeln

07-10-2016 13:30

Docent Vesa Leppänens och professor Ann-Mari Sellerbergs forskning om handeln handlar om vilka som rekryteras till dagligvaruhandeln, hur tillfälligt anställda ”testas” i butiken och hur de senare utvecklas och utbildas främst genom rörlighet inom butiken och mellan butikerna. Deras bok, Rörlighetens sociala betydelser: handlare, butikschefer och anställda berättar om rörlighet in i, inom och ut ur dagligvaruhandeln bland handelns anställda, bidrar till förståelse av kunskap, utbildning och rörlighet inom dagligvaruhandeln. De är nu engagerad i ”Anställningsbidrag inom handeln”, ett projekt som startar i oktober 2016.

vesaannmarisellerberg

KIC-ansökan

07-10-2016 12:57

Ansökan till KICen (Knowledge Innovation Community) inom Food, Food4Future, är nu inlämnad av det Europeiska konsortiet FoodNexus. Resultat väntas den 19 november angående vilket av de sökande konsortierna EIT (European Institute of Innovation & Technology) väljer att få driva den största satsningen som gjorts inom livsmedelsområdet. Inom den Nordiska gruppen av FoodNexus finns bl.a. Lunds universitet tillsammans med Köpenhamns universitet och Danmarks tekniska universitet som core partners från akademin.

EIT

The global food safety & technology forum

07-10-2016 12:55

The global food safety & technology forum kommer att hållas i Lund 31maj–2 juni 2017. Det är en global konferens kring främst food safety och sustainability. Bakom konferensen står Lunds universitet och Danmarks Tekniska Universitet tillsammans med universitetet i Bologna och The Polytechnical University i Hongkong, vilka alla fyra har bildat ett Joint Centre of  Food Safety. Temat för konferensen är: Challenges are global – so are the solutions! På konferensagendan står bl.a. Do we get what we are paying for? Time and Quality, Consumer Trust, Sustainable food production och Antibiotical resistance.

Gofood

Christine Nelleman (DTU), Bengt Streijffert (LU), Terence Lau (PolyU) och Patrizia Brigidi (UniBo)

 

Transforming food waste into a resource

07-10-2016 12:50

Ingegerd Sjöholm och Karolina Östbring från Institutionen för Livsmedelsteknik talade på ett frukostseminarium anordnat av LUBIRC om ”Transforming food waste into a resource”, dvs. hur matavfall från livsmedelsindustrin kan användas som råvara till nya värdeförhöjda produkter.

LUBIRC, som står för Lund University Biobased Industry Research Centre, arbetar med att ta fram helt nya produkter och processer för biobaserade råvaror och biotekniska produktionsmetoder, allt för att resultaten ska omsättas på ett kommersiellt och miljömässigt hållbart sätt med sikte på att Sverige ska få en hållbar bioekonomi.

lubirc

FOCUS

07-10-2016 12:46

SLU, Lunds universitet, Högskolan i Kristianstad och Malmö Högskola har under våren 2016 i ett förstudieprojekt, med medel från Tillväxtverket, gjort en inventering av hur forskning och undervisning inom livsmedelsområdet ser ut på de olika lärosätena. Man har också undersökt hur man kan samarbeta mellan lärosätena för att på bästa sätt kunna möta de behov som finns i samhället och inom näringslivet. Man har dessutom gått igenom undersökningar som gjorts av branschorganisationer och myndigheter för att ringa in utmaningar och önskningar hos olika intressenter, inom hela livsmedelsområdet från primärproduktion till handel och besöksnäring.

Nu söker FOCUS medel för att genomföra ett antal konkreta projekt där forskare och näringsliv tillsammans arbetar för att lösa problem och utmaningar inom livsmedelsområdet. Man arbetar fram kanaler för att näringslivet lättare ska hitta rätt inom lärosätena och få kontakt med relevanta forskare inom det aktuella området.

Stipendier till forskare vid Institutionen för livsmedelsteknik

07-10-2016 12:42

Åsa Håkansson, Caroline Linninge och Marilyn Rayner har tilldelats vardera 400 000 ur stiftelsen Dr Per Håkanssons fond. Priserna delas ut till unga forskare med inriktning mot hälsa och kost. Dr Per Håkanssons stiftelse har sedan 1920 delat ut stipendier och anslag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdena medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi.

Phåkannson

Invigning av Tarmkanalen

07-10-2016 12:31

Den 13 oktober invigdes Tarmkanalen i Vattenhallen, Science Center, John Ericssons väg 1.

Monica Almqvist och Leif Bryngfors från Vattenhallen hälsade välkomna och på invigningens talarlista stod

Ulf Ellervik, professor vid Centrum för analys och syntes – Varför vill vi äta, samt Caroline Linninge, docent i Nutrition vid inst. för livsmedelsteknik – Vår magiska kanal.

tarmkanalen

Är maten farlig?

07-10-2016 12:29

Dagligen möter vi rapporter om mat som kan göra oss sjuka, men samtidigt rapporter som säger att just den maten är nyttig. Vad ska vi tro? Emily Sonestedt är en av medlemmarna i forskargruppen inom Nutritionsepidemiologi vid Lunds universitet som vidareutvecklat STROBE-riktlinjerna för att lättare kunna jämföra och tolka forskningsresultat från koststudier. http://www.lu.se/article/komplicerad-kostforskning-far-nya-riktlinjer

emilyS

Mat och hälsa presenteras på ny informationssajt

07-10-2016 12:18

Hello world!