Dr. Andreas Håkansson, disputerad på avd. för Livsmedelsteknik, LTH, har tilldelats 2014 års Skåneländska Gastronomiska Akademiens forskningspris på 100.000 kr från Sparbankstiftelsen Färs och Frosta för avhandlingen ”Dynamic modelling of emulsification in high pressure homogenisers”.

Dr. Håkansson har tilldelats priset för uppvisande av extremt god vetenskaplig kvalitet både vad gäller det praktiska genomförandet av de experimentella delarna samt den problemanalys och matematiska modellering som utförts.

Håkanssons arbete beskriver homogenisering av mjölk till små emulsionsdroppar i en högtryckshomogenisator. Det är av stor vikt för kvaliteten hos mjölkprodukter att kunna styra oljedroppsstorleken inte bara för att förlänga hållbarheten mot gräddsättning utan också för den sensoriskt upplevda krämigheten, smaken och färgen. De ökade kunskaper om homogenisering på hög vetenskapliga nivå som Håkanssons arbete medfört är ett viktigt konkurrensmedel internationellt för Lundaföretaget TetraPak.

Håkanssons matematiska kunnande har också ett brett användningsområde inom livsmedelsforskningen men även inom måltidsforskningen, där Håkansson har intresserat sig för vidareutveckling av en fotografisk metod för bestämning av näringsintag under en måltid.

För närvarande har Andreas Håkansson en anställning som lektor vid Gastronomiprogrammet, Högskolan i Kristianstad, där hans pedagogiska färdigheter kommer väl till pass och kommer att vara till mycket stor nytta för gastronomin.