Lunds Universitet kommer att medverka i ett 3-årigt EU-projekt där antioxidanter från växter tillsätts förädlade köttprodukter. Den frågeställning som skall undersökas är om det är möjligt att minimera oxidationen och därigenom reducera den ökade risken för tjocktarmscancer som är förknippad med hög konsumtion av processade köttprodukter och rött kött.

 

Herr Sommar 1563

 

Ett 3 årigt EU-projekt inom SUSFOOD (Topic 3-Innovative food products) kallat SUSMEATPRO (Sustainable plant ingredients for healthier meat products-proof of concepts) har beviljats till Institutionen för växtförädling Balsgård, Sveriges Lantbruksuniversitet och Livsmedelsteknologi, Lunds Universitet. Konsortiet består av 6 deltagare med Dr. Kimmo Rumpunen, SLU som koordinator. Övriga deltagare är MTT, Agrifood Research, Finland, Estonian University of Life Science, Aarhus Universitet och Latvia State Institute of Fruit Growing. Professor Eva Tornberg leder arbetet inom Lunds Universitet och är ansvarig för att ta fram en screeningmetod för att undersöka antioxidanters effekt på köttprodukter. Dr. Åsa Håkansson är ansvarig för djurstudierna och undersökningar av cancer och inflammation.

 

Problematiken som skall behandlas i detta EU-projekt rör förhindrandet och/eller minskningen av tjocktarmscancer genom att tillsätta olika antioxidanter och på så vis minimera oxidationen i förädlade köttprodukter. Tjocktarmscancer är den vanligaste cancerformen i mag-tarmkanalen med mer än 5000 nya patienter i Sverige årligen. Kött är en hälsosam och viktig del i vår kost, men flera epidemiologiska och experimentella studier tyder på att ett högt intag av särskilt rött kött och processade produkter är associerade med en ökad risk för tjocktarmscancer. World Cancer Research Fund rekommenderar ett begränsat intag av rött kött samt att man bör undvika konsumtion av processade köttprodukter. Om dessa rekommendationer följs av konsumenterna kommer köttindustrin drabbas av stora ekonomiska förluster. I projektet kommer den antioxidativa kapaciteten hos olika restprodukter från grönsaks- och fruktindustrin att undersökas och för valda fraktioner av intresse kommer förmågan att förhindra oxidation i förädlade köttprodukter utvärderas in vitro. För att påvisa de hälsofrämjande effekterna av de nya köttprodukterna, kommer dessa att valideras in vivo med hjälp av en experimentell djurmodell av tjocktarmscancer med klinisk relevans. Syftet med projektet är att använda restprodukter som annars kasseras som källor för bioaktiva föreningar för att öka hälsomervärdet på förädlade köttprodukter, vilket även ger en positiv inverkan på miljön.